Meldcode huiselijke geweld Welzijn voor de kinderen voorop

Meldcode kindermishandeling en huiselijke geweld

De Schavuiten is wettelijk verplicht een meldcode te gebruiken wanneer er vermoedens zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Deze meldcode is gemaakt ter ondersteuning van de medewerkers en is een, op De Schavuiten aangepaste, samenvatting van ‘de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld’ en de bijbehorende handleiding van de Brancheorganisatie Kinderopvang .

Deze meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarnaast bevat deze meldcode een route hoe te handelen bij signalen van een mogelijk geweld- of zedendelict door een collega en een route hoe te handelen wanneer er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

Femke Niersman en Kylie van Deventer zijn aandachtsfunctionarissen  Kindermishandeling bij De Schavuiten, zij zijn beiden werkzaam in Leiden.

Daarnaast zijn er op de overige locaties sleutelfiguren.

Meldrecht

Iedere beroepskracht met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht heeft op basis van het wettelijk meldrecht het recht om vermoedens van kindermishandeling, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder, bij Veilig Thuis te melden.

Daarnaast omvat het meldrecht het recht voor de beroepskracht om op verzoek van Veilig Thuis informatie over het kind en/of zijn ouders te verstrekken, eveneens zo nodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder.

De Schavuiten streeft ernaar de zorgen eerst met ouders/opvoeders te bespreken.

Meldplicht

In de kinderopvangbranche geldt een meldplicht voor vermoedens een geweld- of zedendelict door een collega.

In het Besluit vaststelling minimumeisen verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is geen meldplicht voor professionals ten aanzien van huiselijk geweld en kindermishandeling opgenomen. Wel is het hebben van een meldcode voor organisaties waar vanuit professioneel oogpunt, zoals bij De Schavuiten, met kinderen wordt gewerkt verplicht.

Registratie

Het is belangrijk dat de medewerker en aandachtsfunctionaris alles goed registreren. Alle gegevens die te maken hebben met het signaleren en handelen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Gespreksverslagen kunnen door betrokkenen worden ondertekend. Privacygevoelige gegevens worden bij De Schavuiten in het kinddossier opgeslagen en bewaard.

 

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!