Pedagogisch beleidsplan

Het pedagogisch beleidsplan biedt de groepsleidsters een kader voor het dagelijks handelen. Dit kader is in hoofdlijnen vastgesteld. Iedere groep heeft vanuit dit kader zijn eigen werkplan dat ingaat op details. Hierdoor hebben ouders inzicht in de werkwijze van de Schavuiten. De werkplannen zijn voor ouders in te zien via het besloten deel van de website.

Pedagogische visie

Kinderopvang biedt iets extra’s naast de gezinsopvoeding, een omgeving waarin het kind met andere kinderen kan spelen en leren. Op de Schavuiten proberen we een zo optimaal mogelijk ontwikkelingsklimaat te creëren voor ieder kind. De ruimtes zijn zo ingericht dat kinderen worden geprikkeld tot spel en verkenning. Bij de Schavuiten bieden we een opvoedingsklimaat waarin kinderen hun persoonlijke en sociale competenties kunnen ontwikkelen en zich normen en waarden eigen maken. Er wordt gewerkt met een vaste dagstructuur. De voorspelbaarheid van een vast dagritme kan een gevoel van vertrouwdheid en veiligheid creëren bij de kinderen. De pedagogische visie van De Schavuiten luidt als volgt: “Het kind vooral kind laten zijn”. Een kind al van jongs af aan het gevoel geven dat het begrepen en gewaardeerd wordt. De volgende onderdelen uit de pedagogiek van Reggio Emilia en Emmi Pikler vormen een onderdeel van de visie van de Schavuiten.

Reggio Emilia

Kinderen zijn elkaars eerste pedagoog, dit wil zeggen dat kinderen leren van elkaar. Ze vullen elkaar aan en door van en met elkaar te leren groeit hun zelfvertrouwen als individu. Volwassenen begeleiden kinderen in dit proces, zij reizen als het ware mee en zij helpen waar nodig. Het belangrijkste wat de volwassene doet is luisteren. Luisteren betekent beschikbaar zijn voor de ander en voor wat deze heeft te zeggen. Het betekent open staan voor de 100 (en meer) talen van het kind, hiermee worden de verschillende manier van contact maken bedoeld. Daarnaast vervult de volwassene een belangrijke voorbeeldfunctie op allerlei gebieden, zoals taal, omgangsnormen en eetmanieren. Tenslotte is de ruimte, de omgeving, van belang. De omgeving is prikkelend, uitdagend en uitnodigend om op onderzoek uit te gaan. Het kind moet zich op zijn gemak en welkom voelen.

Emmi Pikler

‘Het is van wezenlijk belang dat het kind zoveel mogelijk zelf ontdekt. Als we hem helpen elk probleem op te lossen, beroven we hem juist van datgene wat voor zijn mentale ontwikkeling het belangrijkst is’. Belangrijk is: Respect voor de behoefte aan een stabiele persoonlijke band. Respect voor de zelfstandige activiteiten van het kind. De noodzaak om het leven van het kind zinvol te organiseren

Stamgroepen

Op de locaties waar meerdere groepen zijn hebben kinderen een vaste stamgroep. Voor de groep (chronisch) zieke kinderen is de stamgroep opgebouwd uit kinderen van 0 tot 5 jaar. Afhankelijk van de zorgzwaarte van de groep en de grootte van de ruimte waar de groep in zit bestaat deze stamgroep gemiddeld uit 6 tot 10 kinderen. De leiding van de groep ligt in de handen van (kinder) verpleegkundigen en pedagogisch geschoolde medewerkers. Voor de groepen gezonde kinderen bestaan de stamgroepen uit kinderen die qua leeftijd bij elkaar passen (horizontale groepen). Alle stamgroepen hebben vaste leidsters.

Wennen op een nieuwe groep

In overleg met ouders wordt er een wenschema opgesteld als een kind toe is aan de volgende groep. Dit wenschema treedt enkele weken voor de daadwerkelijk overstap naar de volgende groep in werking. De wenperiode op de nieuwe groep wordt in stapjes uitgebreid. De pedagogisch medewerker van de oude groep brengt het kind naar de nieuwe groep en blijft indien nodig er even bij om het kind gerust te stellen. Aan het eind van de wenperiode vindt er een evaluatiegesprek plaatst met ouders. Daarnaast wordt ouders gevraagd een enquête in te vullen over de geboden zorg op de oude groep.

Leidster- kindratio

Vanaf januari 2019 geldt een ratio van 1 beroepskracht op 8 kinderen voor horizontale peutergroepen vanaf twee jaar. Voor kinderen in de leeftijd 1 – 2 jaar is dat 1 beroepskracht op 4 kinderen en in de leeftijd 0 – 1 jaar is het 1 beroepskracht op 3 kinderen.

Personeel

Iedere medewerker heeft een Verklaring Omtrent Gedrag. Uiteraard voldoet al het personeel aan de eisen omtrent opleiding. Alle medewerkers hebben kennis van de kwaliteitseisen vanuit de overheid en het pedagogisch beleidsplan.

Vier-ogen-principe

Het is wettelijk verplicht dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren op een groep waar één medewerker aanwezig is. Het ‘vierogenprincipe’ is bedoeld om de veiligheid in kinderdagverblijven te vergroten. De Schavuiten heeft zich ingezet om meekijken en meeluisteren makkelijk te maken. De ruimtes waarin de kinderen verblijven zijn altijd vrij toegankelijk. De babyfoons in de slaapkamers staan altijd aan als er kinderen naar bed worden gebracht en als er kinderen in bed liggen. Verder lopen er gedurende de dag op onregelmatige tijden personen de groepsruimte in. Hierbij kan gedacht worden aan ouders, leidinggevende, praktijkopleider, ondersteunend personeel, stagiaires en medewerkers van andere groepen.

Observaties en oudergesprekken

In principe wordt er met ouders van de ‘gezonde’ kinderen volgens een vast patroon oudergesprekken gevoerd: met 3 maanden na start en vlak voor de overgang naar de volgende groep. Tijdens deze oudergesprekken zullen de bevindingen uit de ‘observatielijst welbevinden en ontwikkeling’ worden besproken. De observatielijst is bedoeld om zowel de ontwikkeling van het kind op de verschillende ontwikkelingsgebieden als het welbevinden van het kind goed te kunnen volgen. De observatielijst welbevinden en ontwikkeling wordt op vaste leeftijden bij het kind afgenomen: 1 jaar , 1 jaar en 9 maanden, 2 jaar en 6 maanden, 3 jaar en 3 maanden en als het kind bijna 4 jaar is. Voor de (chronisch) zieke kinderen worden de ouders twee keer per jaar uitgenodigd om het welbevinden en de voortgang van het kind te bespreken aan de hand van de halfjaarlijkse rapportages en de daarbij behorende zorgdoelen. De gesprekken vinden plaats op de Schavuiten, de zorgcoördinator maakt hiervoor een afspraak met de ouders en voert dit gesprek. Een kopie van het verslag van het oudergesprek wordt meegegeven. Wanneer ouders het verslag hebben goedgekeurd en ondertekend wordt het origineel in het dossier van het kind bewaard en krijgen de ouders een kopie mee. Op verzoek van ouders of groepsleiding is het mogelijk om een extra gesprek te plannen.

De motorische en zintuiglijke ontwikkeling

Er worden ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden die zowel het horen, zien, ruiken, voelen en bewegen stimuleren. De grove motoriek wordt gestimuleerd door middel van peutergym of bewegingsspel, wandelen en buitenspelen. De fijne motoriek wordt gestimuleerd door bijvoorbeeld kleuren, knutselen, knippen en verven. De activiteiten hebben een educatieve achtergrond, maar het is wel de bedoeling dat de kinderen zoveel mogelijk leren door zelf te ontdekken. Hierbij is buitenspelen een belangrijk onderdeel.

Zelfredzaamheid en verzorging

De kinderen leren al jong uit een beker drinken en met een vork eten. Hun jas en schoenen aan- en uitdoen, handen wassen, een washand over gezicht en handen na het eten, allemaal voorbeelden van verzorging en stimulatie tot zelfredzaamheid.

Cognitieve ontwikkeling

De cognitieve ontwikkeling is de ontwikkeling van de wijze waarop de hersenen informatie die via de zintuigen binnenkomt, selecteert, opslaat, weer oproept en actief gebruikt. In de loop van de cognitieve ontwikkeling van een kind, leert het deze informatie steeds beter op te slaan. De hersenen doen dit in de vorm van (in)beelden, symbolen, begrippen en onderlinge verbanden leggen.

Taal- en spraakontwikkeling

Het kind leert klanken (her)kennen en gebruiken, woorden en zinnen begrijpen en deze later zelf te vormen. Deze ontwikkelingsvorm hangt nauw samen met de cognitieve ontwikkeling. Groepsleiding en kinderen communiceren continu met elkaar via lichaamstaal, gebarentaal, praten en zingen. Bij de Schavuiten wordt er gewerkt met pictogrammen en gebaren ter ondersteuning. Ook worden er boeken voorgelezen, ervaringen gedeeld en vinden er vaak spontaan rollenspelen plaats. Er wordt altijd gezocht naar een adequaat communicatiemiddel dat is afgestemd op de mogelijkheden van het kind.

Overige zaken

Digitale media

Digitale media kan als aanvulling op de dagelijkse activiteiten ingezet worden op de groepen. Voor alle leeftijden wordt audio bewust en gedoseerd ingezet. Vanaf twee jaar kan beeldmedia  (filmpjes of digitale prentenboeken) als onderdeel van een activiteit gebruikt worden op de groepen.

Een tablet zal alleen gebruikt worden als deze gekoppeld is aan een zorgdoel van een kind.

Nieuwsbrief

Om ouders op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelen, gebeurtenissen en activiteiten komt er 4 tot 5 keer per jaar een nieuwsbrief uit. Deze wordt geschreven door een lid van het personeel en door de teamcoördinator. De nieuwsbrief is te lezen als  een nieuwsflits die verstuurd wordt via KOVnet, het planningssysteem.

Samenwerking met externe partners.  Indien er bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen wordt waargenomen of er worden andere problemen gesignaleerd zal dit altijd eerst met ouders worden besproken. Er wordt gekeken of er binnen de Schavuiten passende ondersteuning geboden kan worden. Als dit niet mogelijk is zullen ouders doorverwezen worden naar passende instanties die ondersteuning kunnen bieden.

Klachtencommissie

Wanneer ouders problemen ervaren aangaande de zorg voor hun kind of algemene regels en werkwijzen die gelden binnen de Schavuiten, kunnen zij zich in eerste instantie richten tot de persoon die het probleem aangaat. Wanneer deze partijen er samen niet uitkomen, dan kunnen de ouders zich richten tot de leidinggevende. Omdat gewoonten, normen en waarden onderling ver uiteen kunnen lopen is goede communicatie, openheid en vertrouwen van groot belang.

De Schavuiten is sinds 2009 aangesloten bij een landelijke klachtencommissie. Hier kunnen ouders een klacht neerleggen als deze niet op bevredigende wijze is opgelost middels de interne klachtenprocedure. Voor meer informatie kan het klachtenprotocol op de locatie geraadpleegd worden. In de algemene voorwaarden die ouders bij de overeenkomst ontvangen staan de contactgegevens van onze onafhankelijke klachtenfunktionaris.

Meldcode veilig thuis

De meldcode Veilig Thuis is bij de medewerkers bekend.  Dankzij deze meldcode worden hulpverleners beter begeleid in het snel en adequaat ingrijpen bij vermoedens van verwaarlozing, mishandeling en geweld. Bij de Schavuiten is een aandachtsfunctionaris aangesteld die is getraind in het begeleiden van de overige personeelsleden in het werken met deze meld code.

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!