Samen met ouders Werkplannen en oudergesprekken

Beleidsplan en werkplannen

De Schavuiten werkt graag zoveel mogelijk vraag-gestuurd. Dit betekent dan ook dat we veel inbreng nodig hebben van de ouders. Ons pedagogisch beleidsplan is in hoofdlijnen beschreven voor alle locaties. Maar omdat op iedere groep of iedere locatie de vragen net even anders kunnen zijn hebben alle groepen binnen de Schavuiten werkplannen gemaakt. Deze werkplannen zijn aanwezig op de groep en kunnen door de ouder worden opgevraagd.

 

Oudergesprekken en -avonden

Bij ieder haal- en brengmoment is gelegenheid de bijzonderheden van het kind te bespreken. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat ouders het kind op tijd brengen en op tijd weer halen zodat er ook ruimte is voor een overdracht. Verder zijn er de oudergesprekken op de locatie en de ouderavonden die jaarlijks worden georganiseerd. In Leiden is daarnaast de oudercommissie actief die voor alle ouders toegankelijk is middels een mailadres oudercommissie@deschavuiten.nl. Voor alle locaties geldt dat veel waarde wordt gehecht aan de ouderparticipatie en wij dit op diverse manieren proberen te stimuleren, zoals o.a. het organiseren van koffieochtenden, ouderavonden en thema bijeenkomsten op verzoek van ouders. Voor de chronisch zieke kinderen hebben we een vertegenwoordiger van de cliënten. Zij onderhoudt de contacten met bestuur/ouders/oudercommissie. In het statuut clientenraad zijn de bevoegdheden beschreven van de vertegenwoordiger. Voor contactgegevens kan contact worden opgenomen met de teamcoördinatoren.

 

De Schavuiten - banner

Ontwikkeling van het kind

De ontwikkeling van het kind wordt nauwlettend gevolgd door de groepsleiding. Hiervoor heeft de groepsleiding de beschikking over observatielijsten die bij vastgelegde leeftijden worden ingevuld en besproken met de ouders. Daarnaast is er een daglijst waarop dagelijks bijzonderheden kunnen worden vermeld die van belang zijn voor de opvang van het kind. De groepsleiding kan hierop bijzonderheden noteren die doorgegeven moeten worden aan de ouders bij het haalmoment.

Zorgcoördinatoren

Het opvoeden van ieder kind, met of zonder intensieve zorgvraag, kan soms moeilijk zijn. Als er problemen zijn bij de opvoeding of als u knelpunten ervaart op het dagverblijf, kunt u dit bespreken met de groepsleiding of de leidinggevende. Een probleem of knelpunt wat niet besproken wordt kan leiden tot frustratie, terwijl het bespreken hiervan kan zorgen voor hulp en wederzijds begrip. Empathie, adviseren en ondersteunen zijn belangrijke pijlers onder het beleid van de Schavuiten. Wij staan open voor uw visie en luisteren naar uw ervaringen. Ter ontlasting van ouders zijn behandelaars van het kind, zoals de kinder fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, enz., van harte welkom om het kind bij de Schavuiten te behandelen. Om de gewenste zorg aan het kind te kunnen bieden zijn de zorgcoördinatoren bereidt om deel te nemen aan multidisciplinaire overleggen of betrokken te worden in de contacten met bv de kinderarts. In Leiden, Zwolle en Almere zijn inmiddels in samenwerking met het kenniscentrum kinderpalliatief netwerken opgericht waar ook verpleegkundigen vanuit de Schavuiten in zitten zodat de coördinatie vanuit de Schavuiten gewaarborgd is.

 

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!